Poštovani,

U okviru REWE Grupe, pa tako i unutar društva BILLA d.o.o., aktivno se razvija Compliance sustav sa ciljem davanja podrške svim društvima koja posluju u okviru REWE Grupe, njihovoj organizaciji i djelatnicima kao pojedincima, a kako bi njihova djelatnost bila u okviru zakonskog postupanja, kao i internih standarda REWE Grupe.

U cilju razvoja svijesti svojih djelatnika o nužnosti postupanja u okviru zakonskih i internih pravila i standarda, razvijen je Compliance menagement sistem (CMS), čiji cilj je prije svega

- poziv i razvoj svijesti svih djelatnika da svoje postupanje usklade sa dopuštenim postupanjem

- prepoznavanje i implementacija Compliance ciljeva REWE Grupe u skladu sa zakonskim propisima

- konstantno prepoznavanje i analiza Compliance rizika u okviru REWE Grupe

- izgradnja, razvoj, analiza i optimizacija Compliance programa REWE Grupe kroz razvoj i implementaciju princima i mjera čiji cilj je minimaliziranje Compliance rizika

- razvoj Compliance organizacije, dodjeljivanje zadataka i izvještavanje o rezultatima širenja Compliance svijesti u okviru REWE Grupe

- učinkovita komunikacija u okviru REWE Grupe, kao i prema svim suradnicima i partnerima, kojom se traži postupanje u okviru Compliance pravila

- nadzor i konstantan napredak CMS-a REWE Grupe

Jedan od zadataka Compliance sustava REWE Grupe je osvještavanje svojih djelatnika, ali i suradnika i partnera o potrebi postupanja u skladu sa antikorupcijskim propisima i mjerama, prije svega preventivnog učinka, te kao takvo na neprihvatljivost korupcijskog postupanja, bilo ono aktivnog ili pasivnog karaktera odnosno bez obzira da li je usmjereno prema djelatniku ili od djelatnika.

U skladu sa navedenim, društvo BILLA u postupku je informiranja svojih poslovnih partnera i djelatnika o potrebi postupanja u skladu sa antikorupcijskim propisima, te prijavi svakog postupanja suprotnog istima. Link na dopis 

U prilogu ovog dopisa možete pronaći dopis koji se odnosi na sve poslovne partnere društva BILLA.

e-mail: compliance@billa.hr

Telefon 01/6595 185

S poštovanjem